Dorpsbelang Holwert roept BBB-fractie op om achter Holwerd aan Zee te blijven staan

apr 21, 2024 | Dorpsbelang, Het dorp, Holwerd aan Zee

Met de verkiezingswinst van de BBB in Holwert nog vers in het geheugen, roepen we als Dorpsbelang Holwert de BBB-fractie op om achter Holwerd aan Zee te blijven staan en niet in te stemmen met de aangekondigde ‘motie vreemd’ over de beheer en onderhoudskosten van het plan. We vragen de fractie om de onderzoekrapportages af te wachten, zodat de Staten eind dit jaar een weloverwogen integraal besluit kunnen nemen.

De motie, die a.s. woensdag in de Staten aan de orde komt, wordt gezien als plotselinge koerswijziging die na 11 jaar intensieve samenwerking niet uit te leggen valt. Vanaf de start van de samenwerking met de provincie was bekend dat Holwerd aan Zee niet alleen baten maar ook kosten met zich meebrengt. Als de motie het zou halen, zou het vertrouwen in de provincie behoorlijk worden geschaad. Ook omdat de baten de kosten van het plan ver zullen overstijgen.

N.a.v. de commissievergadering van 10 april jl. hebben we als Dorpsbelang Holwert nog enkele aandachtspunten. Zo wijzen we op de onderbouwing van de te verwachten effecten op economie, natuur en leefbaarheid en dat de baten voor het gebied veel hoger zijn dan de kosten. We betreuren echter dat er in het debat alleen maar aandacht is voor de kosten. Ook voor de agrarische koppelkansen voor de boeren in het gebied is nauwelijks aandacht.

In de brief aan de BBB-fractie nemen we twijfels weg als het gaat om de verzilting, door uit te leggen hoe de beschikbaarheid van zoetwater juist vergroot wordt. Het getijdenmeer vraagt niet om extra zoetwater uit het IJsselmeer, maar werkt met het overtollige regenwater. Door dit water in de herfst via de infiltratiesloot te infiltreren in de bodem kan verziltingsschade worden voorkomen. Door dit te combineren met andere antiverziltingsmaatregelen, ontstaat wat het ons én de boeren betreft bij Holwert de “Polder van de 21ste eeuw”. Het infiltreren van zoetwater is tevens een mogelijkheid om te voorkomen dat akkers door clusterbuien dreigen te overstromen. Daarnaast kan de afvoer via het getijdemeer een besparing opleveren voor Wetterskip Fryslân.

We vragen de BBB ook om via een motie of amendement te borgen dat het getijdemeer nooit N2000 of NNN-gebied kan worden. Provincie en gemeente hebben hier zelf de instrumenten voor in handen. Bijvoorbeeld via een Bestuursafspraak, het Provinciaal Inpassingsplan en uiteindelijk het bestemmingsplan. Inzet is om het gebied zo in te richten dat het nooit N2000 gebied zou kunnen worden. Overigens, zonder de balans kwijt te raken tussen economie en ecologie.

We vragen de BBB-fractie om twijfels te laten varen en te vertrouwen op alle expertise en de goed onderbouwde en breed gedragen rapporten. Twijfel kan geen argument zijn om dan maar niets te doe want dit staat lang niet in verhouding tot het mislopen van de kansen voor de boeren, de ondernemers en de burgers van Holwert en omgeving. Daarbij komt dat nietsdoen meer kost dan Holwerd aan Zee kost.

We draaien de twijfel liever om door de BBB-fractie te vragen om de lat nog wat hoger te leggen. Bijvoorbeeld door het bevaarbaar maken van de Holwerter Feart in combinatie met waterberging en andere vormen van klimaatadaptatie voor de landbouw. Door de koppeling te maken met de dorpen in de buurt van de Holwerter Feart, ontstaan ook hier mogelijkheden voor recreatieve verbindingen. In combinatie met meer gebiedseigen natuur langs de Holwerter Feart moet het mogelijk zijn om meer extern geld naar Fryslân te halen.

Meer externe financiering voor Fryslân is sowieso een uitdaging. Holwerd aan Zee in combinatie met de Holwerter Feart biedt wat dat betreft mogelijkheden. Het idee is om meer ‘mei-inoar te dwaan’ met meer externe financiering uit Den Haag en Brussel. Hier gaan we als Dorpsbelang Holwert en stichting Holwerd aan Zee graag met de BBB-fractie over in gesprek.

De volledige brief aan de BBB-fractie is hier te vinden.
Onderzoeken zijn te vinden op de website van Holwerd aan Zee, onder de tab ‘Onderzoeksrapporten’.

Contactpersoon Dorpsbelang Holwert: Tineke Hoekstra, tel. 06 20 75 08 87
Contactpersoon stichting Holwerd aan Zee: Marco Verbeek, tel. 06 24 81 78 05

Geverifieerd door MonsterInsights