Freed 24 april fleant de Fryslân fan Boppen drone oer Holwert

apr 19, 2020 | Algemeen

We ha it yn Holwert mar drok mei de drones. De iene drone ha we hân en der meldt sich de folgende olwer. Kommende freed komt de Fryslân fan Boppen drone oer Holwerd.

Foar Fryslân fan Boppen kinne minsken in boadskip op ‘e grûn meitsje om de ynwenners fan Fryslân in hert ûnder de riem te stekken. Twa wiken lang fleane alle wurkdagen drones boppe de provinsje om dy boadskippen en minsken te filmjen. De bylden wurde útstjoerd op Omrop Fryslân, by de Ljouwerter Krante en op de Facebookside fan LF2028. Fryslân fan Boppen is in inisjatyf fan LF2028, de Fryske gemeenten en de provinsje Fryslân yn gearwurking mei Omrop Fryslân en de Ljouwerter Krante.

Aksje oanmelde
Elkenien dy’t in aksje ûnderweis opset, kin it oanmelde fia ûndersteande knop.
AKSJE OANMELDE

De rûte
De rûte foar kommende freed:
09:00 – 13.00 oere: Holwert – Ternaard – Paesens-Moddergat – Eanjum – Ie – Damwâld

Utstjoeringen op tv en online
De bylden fan de opnamedei binne ien wurkdei letter werom te sjen by Omrop Fryslan op tv en online. Op moandei 27 april binne de opnamen fan freed te sjen.

  • Tusken 14.00 en 16.00 oere op tv
  • Werhelling jûns om 21.30 oere op tv
  • Online fia Utstjoering Mist.

Bron: https://www.omropfryslan.nl/programma/fryslan-fan-boppen