Vanmiddag stemde de meerderheid van Provinciale Staten voor de verdere uitwerking van Holwerd aan Zee en de daarvoor benodigde 1,2 miljoen euro uit de Regio Deal middelen beschikbaar te stellen. Provinciale Staten gaat daarmee tegen het advies van Gedeputeerde Staten in.

Vanochtend lagen er nog twee amendementen en volgde een debat. Na de middagpauze was er overeenstemming tussen verschillende partijen en werd er van twee amendementen één gemaakt: 06 Amendemint 03 – Fierder mei Holwert oan See. Tijdens de stemronde aan het einde van de middag kreeg dit amendement de meerderheid van de stemmen (29 voor en 13 tegen). Dit betekende dat het voorstel van voorstel van Provinciale Staten werd gewijzigd en dat vervolgens werd gestemd over:

  1. Het advies van de stuurgroep Holwerd-aan-Zee over te nemen en de natuurlijke variant verder uit te werken, hiervoor 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen uit de Regio Deal middelen Noordoost Fryslàn en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
  2. ln de uitwerking van het plan Holwerd aan Zee in ieder geval op de volgende punten de nodige duidelijkheid te verschaffen:
    • Afspraken over eigendom, financiering, beheer en onderhoud van de verschillende objecten;
    • Het reeds in 2021 specifiek rond het project Holwerd aan Zee in gang gezette gebiedsproces om te komen tot een integrale agenda voor het gebied, inclusief de gevolgen van uitvoering van het plan Holwerd aan Zee voor het hele gebied (zoals natuur en verzilting);
    • De planologische invulling van de recreatieve, economische en landbouwkundige activiteiten in de regio in relatie tot de inrichting van het getijdemeer;
    • Rol, deelnemende partijen en taakomschrijving van de dorpscoöperatie.

Bij deze stemming stemden opnieuw 29 statenleden voor en 13 tegen. Dit betekent dat Stichting Holwerd aan Zee door kan met de verdere ontwikkeling van Holwerd aan Zee!

De vergadering van Provinciale Staten kan hier worden terug gekeken: Vergadering Provinsjale Steaten 22-02-2023 Provinsje Fryslân (notubiz.nl).

Geverifieerd door MonsterInsights