Hoge opkomst info bijeenkomst Holwerd aan Zee

mrt 18, 2024 | Holwerd aan Zee

Stichting Holwerd aan Zee heeft afgelopen dinsdag 12 maart circa 75 belangstellenden uit Holwert en omgeving bijgepraat over de stand van zaken rond het project. Uitgelegd is hoe de organisatie voor Holwerd aan Zee eruitziet, inclusief de diverse adviesraden en klankbordgroepen die de stichting ondersteunen. Zo is de Klankbordgroep Jongeren voorgesteld en is inzichtelijk gemaakt hoe Holwerd aan Zee via een lerend netwerk van ondernemers, bewoners, onderwijs en Europese Partners steeds dichter bij het einddoel komt.

Inhoudelijk is aandacht besteed aan nieuwe (agrarische) toepassingen voor de klei uit de geplande slibinvang, koppelkansen met de brede groene dijkversterking van het Wetterskip en de ecologische en economische effecten van het plan. De stichting is enthousiast over de aantoonbaar succesvolle ondernemers die bereid zijn om fors te investeren in verblijfsrecreatie (lodges), waardoor het te verwachten economische effect van het plan kan worden behaald. Het gaat hier om ondernemers die niet alleen willen investeren maar ook de exploitatie voor hun rekening nemen. Voor het ‘expeditie-/ bezoekerscentrum’ op een A-locatie heeft zich ook al een ondernemer gemeld.

De aandacht ging niet alleen uit naar de ecologische en economische impuls van Holwerd aan Zee. Ook de kansen voor de landbouw zijn benoemd. Zo kent de Landbouwagenda – die recent nog is besproken met een groep van 30 boeren – drie belangrijke speerpunten voor het gebied: verkavelen voor groei, verbeteren van de zoetwaterbeschikbaarheid en het verbeteren van de bodemkwaliteit.

Speciale aandacht ging deze keer uit naar het dorpscentrum zelf. Met visualisaties is aangegeven hoe de beleving straks zal zijn als Holwerd aan Zee gerealiseerd is. De Klankbordgroep Jongeren heeft geopperd om op meerdere locaties posters neer te zetten om de sfeer alvast te kunnen proeven.

Uit de vragen en het gesprek aan de bar komt steeds duidelijker naar voren dat het dorp niet kan wachten op de uitvoering van het plan. Gelukkig staan de lopende onderzoeken, zoals het er nu naar uitziet, de start van de uitvoering niet in de weg. Aan het lokale draagvlak zal het in ieder geval niet liggen.

Geverifieerd door MonsterInsights