Beginnen met wat mogelijk is

Na 11 jaar van intensieve voorbereiding heeft de stuurgroep Holwerd aan Zee op 12 juni jl. bevestigd dat het plan op alle fronten goed is onderzocht en vele kansen biedt. De uitgevoerde onderzoeken wijzen erop dat het plan ecologisch en economisch een impuls kan geven aan de Waddenkust en dat het meer oplevert dan het jaarlijks kost. Ondanks deze positieve uitkomsten zijn er momenteel geen overheidspartijen die het eigendom, beheer en onderhoud van cruciale onderdelen willen overnemen. Dit betekent echter niet dat het verhaal van Holwerd aan Zee stopt. Integendeel!

Vanwege de potentie van Holwerd aan Zee en de onveranderde overheidsopgaven en -ambities voor de Waddenkust, heeft de stichting besloten om op basis van alle onderzoeken, ontwerpsessies en het brede draagvlak de stap te zetten naar de uitvoering van Holwerd aan Zee. We beginnen met het binnendijkse deel, gericht op waardevolle natuur, landbouw, toerisme, recreatie en leefbaarheid. Het binnendijkse meer wordt daarmee de eerste bouwsteen van de ‘Gebiedsontwikkeling Holwerd aan Zee’, met als doel dat ook volgende generaties met perspectief in het gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Natuur als drijvende kracht

Holwerd aan Zee positioneert zich als toeristische trekpleister van het Unesco Werelderfgoed Waddenzee, waarbij natuur, cultuurhistorie en het agrarische karakter samen een krachtig geheel vormen. De eerste fase van het project richt zich op het bevorderen van biodiversiteit, natuurontwikkeling en ecologisch herstel van de Waddenzee. Het zoetwatermeer fungeert tevens als hoogwatervluchtplaats en veilige broedplek. Deze aanpak biedt niet alleen oplossingen voor de uitdagingen van een stijgende zeespiegel, maar levert door de focus op zoetwater ook een bijkomend agrarisch voordeel op.

Klimaatadaptieve Landbouwagenda en zoetwaterbeheer

De Landbouwagenda voor het gebied is een onlosmakelijk onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Holwerd aan Zee. Deze klimaatadaptieve Landbouwagenda, opgesteld door een brede werkgroep, kent drie speerpunten: het versterken van de zoetwaterbeschikbaarheid, de bodemkwaliteit en het versterken van de agrarische bedrijfsvoering via een efficiëntere verkaveling. De herverkaveling gaat hierbij hand in hand met het vrijspelen van de resterende hectares voor de eerste fase van het getijdenmeer. De werkgroep landbouw blijft actief en de eerste deelprojecten voor bodemkwaliteit en zoetwaterbeschikbaarheid zijn reeds op weg naar uitvoering.

Toeristische impuls door ondernemersconsortium

Een consortium van vijf ambitieuze investeerders en exploitanten staat klaar om te investeren in de ontwikkeling van Holwerd aan Zee. Met een sterke focus op duurzaamheid en authenticiteit gelooft dit consortium sterk in de potentie van Holwerd aan Zee als toonaangevende toeristische bestemming aan de rand van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Het consortium is bereid om 40 miljoen euro te investeren in het logies- en dagrecreatieve programma en hun expertise en ervaring in te zetten om Holwerd aan Zee en de regio te doen floreren.

Holwerd aan Zee gaat door!

Hoewel de stichting het betreurt dat de provincie na een lange samenwerking terugtrekkende bewegingen maakt, gaat Holwerd aan Zee door! We starten met de uitvoering van het binnendijkse deel en de Klimaatadaptieve Landbouwagenda. Dit zijn de eerste bouwstenen van een integrale gebiedsgerichte aanpak die naadloos aansluit op de beleidsopgaven en -ambities van de ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ en het ‘Fries Programma Wadden’.

Vooruit met vertrouwen

Gesteund door alle onderzoeken, het brede draagvlak en als antwoord op de huidige overwegingen, zetten we nu met het binnendijkse deel van het project de meest logische stap. Klimaatadaptief, ‘no regret’ en met dezelfde doelstelling als 11 jaar geleden. Met de partners en financiers van Holwerd aan Zee wordt de komende maanden bekeken wat de consequenties zijn van de start van het binnendijkse deel. Voor de financiering van deze fase zal de stichting een beroep doen op de Regio Deal gelden die bedoeld zijn voor Holwerd aan Zee. Daarnaast zijn de eerste gesprekken gestart met potentiële uitvoerders om de kortste route naar vergunningverlening en planrealisatie te bepalen.

Geverifieerd door MonsterInsights