Je hebt het vandaag vast niet gemist: Holwerd aan Zee in het nieuws. Onderstaande video van Omrop Fryslân geeft een goede samenvatting van wat er momenteel speelt. Wij sluiten ons graag aan bij Sijbe Knol, fraksjefoarsitter FNP:

‘Dit binne mienskipsinisjatyfen, ûntstean út de mienskip, no dat feroaret wol ris.
Ek wij hawwe us betinkingen bij sommige aspekten út it plan, mar dan mat je it der mei elkoar oer ha, dan mat je sjin hoe kint wol.
De minsken bin hjir 10 jier mei oane gong west. Ot je op dizze wize it entûsjasme yn de mienskip de nekke omdraaie,
ja dat is frij yngewikkeld en wij fien dat moeilijk te ferkeapjen.’