Het hoge woord is eruit: een meerderheid van de stuurgroep heeft aangegeven door te willen gaan met de realisatie van Holwerd aan Zee en kiest voor de verdere uitwerking van de natuurlijke variant waarmee de verbinding tussen Holwerd en de Waddenzee wordt hersteld. We brengen de Wadden naar binnen; Holwerd wordt Holwerd aan Zee! Dit historische besluit houdt in dat er in de buitendijkse kwelder een dynamisch geulenstelsel wordt aangelegd met broedeilanden, slikkige voedselrijke oevers en waardevolle overgangszones tussen het natte en droge Wad. Ook wel ‘pionierszones’ genoemd. Binnendijks ontstaat een zout getijdenmeer met eb en vloed, broedeilanden en een nieuw foerageergebied voor de miljoenen trekvogels die het Waddengebied jaarlijks aandoen. De zoetzout-overgang bij Holwerd is tevens een zeer geschikte plek voor vis om te migreren tussen het zout van de Waddenzee en het zoete water in het achterland.

Doorbraak voor mens en natuur
Voor de gewenste getijslag in het binnendijkse getijdenmeer, wordt in de zeedijk een tien meter brede ‘doorbraak’ aangelegd met een stormvloedkering en een regelwerk. Met deze open verbinding tussen Holwerd en de Waddenzee wordt naast de getijslag ook het binnenkomende slib gemanaged tot hanteerbare hoeveelheden. Het slib wordt op innovatieve wijze verwerkt tot een bruikbare grondstof voor o.a. het versterken van de zeedijk.

Het idee dat het water straks weer tegen de terp van Holwerd aanklotst, in combinatie met de ecologische versterking van het gebied, zorgt voor een passend toeristisch-recreatief potentieel. Een voorbode daarvan is in het dorp nu al duidelijk zichtbaar. Steeds meer liefhebbers van de Waddenkust maken van Holwerd een soort expeditie dorp aan de rand van het Wad. Om van daaruit op zoek te gaan naar authentieke ervaringen, natuurbeleving en de rijke cultuurhistorie in het unieke open landschap. Op deze manier profiteert de hele regio van Holwerd aan Zee.

Memorabel moment
Voor de stichting en alle partners van Holwerd aan Zee is het standpunt van de stuurgroep – na negen jaar voorbereiding en onderzoek – een memorabel moment. De stichting is ‘tige bliid’ dat de kogel eindelijk door de kerk is en begonnen kan worden met de voorbereiding op de daadwerkelijke uitvoering. Het standpunt dat hiervoor nodig was, werd door een meerderheid in de stuurgroep gesteund door de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat Noord-Nederland en Vogelbescherming Nederland namens de natuurpartijen. Ook de gemeente Noardeast-Fryslân volgt het standpunt van de stuurgroep, dat de komende weken wordt vertaald naar een advies aan de Friese politiek. Met de definitieve besluitvorming in het eerste kwartaal van 2023 hebben de Friese Staten, het AB van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân het laatste woord. Dan hoopt de stuurgroep ook meer duidelijkheid te kunnen geven over het eigendom en de manier waarop het beheer en onderhoud wordt gefinancierd.

De stuurgroep heeft een informatieve brief gestuurd aan Provinciale Staten, de gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. De brief is hier terug te vinden.

Geverifieerd door MonsterInsights