Nieuwsbrief Fêste Grûn: Gaswinning Ternaarderveld

jan 30, 2020 | Algemeen, Nieuws

Met deze nieuwsbrief wil stichting Fêste Grûn de verenigingen dorpsbelangen informeren en op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van gaswinning. Op de website en Facebookpagina van Fêste Grûn treft u steeds de laatste nieuwsberichten aan.

Deze nieuwsbrief van Fêste Grûn Noardeast-Fryslân is wellicht later dan u verwacht heeft. Toch hebben we niet stil gezeten. Deze nieuwsbrief geeft de stand van zaken van afgelopen jaar weer.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Pilot Omgevingsproces Ternaard
 • Toezegging 60 miljoen bij gaswinning Ternaard
 • Nieuw schadeprotocol kleine gasvelden
 • Activiteiten Fêste Grûn in de afgelopen periode

Pilot Omgevingsproces Ternaard

Fêste Grûn Noardeast-Fryslân heeft deelgenomen aan het Omgevingsproces Ternaard en in die deelname waren wij een kritische gesprekspartner.

Vooral in het Ontzorgingsspoor hebben we een actieve bijdrage geleverd aan de oplossingen en afspraken die zijn opgenomen in Het Afsprakenkader Ontzorging. Die afspraken verminderen, naar we hopen, de zorgen die leven in de regio ten aanzien van eventu-ele gaswinning in Ternaard.

Op het gebied van de ontzilting en de Investeringsagenda is onze betrokkenheid minder groot geweest, maar hebben we alles nauwlettend gevolgd en waar nodig onze inbreng gehad.

De uitkomsten van Het Afsprakenkader Ontzorging zijn, op ons aandringen, ook bedoeld als leidraad voor handelen rond bestaande gasvelden. Deze intentie is uitgesproken door de NAM en het ministerie van EZK. Wij ervaren dat als een groot winstpunt omdat er binnen onze gemeente al jarenlang op vele plaatsen gas wordt gewonnen. Dus zelfs als er niet gewonnen gaat worden in Ternaard blijft het zaak ons bezig te houden met de uitvoering/realisatie van die uitgesproken intentie.

Ook zal er als gevolg van Het Afsprakenkader Ontzorging de Stichting WAAKHUN worden opgericht. Die krijgt naar ons idee de loodzware taak om de gemaakte afspraken te bewaken en zich in te zetten voor veiligheid en leefbaarheid van onze regio.

In januari 2020 wordt het Afsprakenkader Ontzorging samen met de Investeringsagenda aangeboden aan minister Wiebes. Hij zal de informatie daaruit meenemen in zijn afwegingen over het al dan niet gaan winnen van gas in Ternaard. We wachten dus nu nog op het besluit van Wiebes.

60 miljoen voor regio Ternaard/Wierum.

De gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân, het minis-terie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hebben de eerste fase van het ‘Omgevingsproces Gaswinning Ternaard’ afgerond. De vijf partijen zijn het eens over de oprichting van een Gebiedsfonds.

Daarvoor wordt de komende tien jaar een bedrag van zestig miljoen euro beschikbaar gesteld uit de baten van de gaswinning uit het Ternaard-veld. Het Gebiedsfonds wordt opgericht als na de start van de proefboring blijkt dat een economische verantwoorde winning van dit veld mogelijk is. Over de samenstelling van dat Gebiedsfonds en de bevoegdheden moet nog worden overlegd, daar is het jaar 2020 voor uitgetrokken.

Nieuw schadeprotocol schade kleine gasvelden

Er is een advies Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade (LAAM) en Schadepro-tocol Gaswinning Kleine Velden op Land geschreven. Deze commissie heeft zich gebogen over een betere en snellere afhandeling van mijnbouwschade. Ook daarin hebben wij een bescheiden rol gespeeld.

Commissie LAAM heeft het onderstaande schema ontwikkeld, wat een korte samenvat-ting is van hun advies ten aanzien van de kleine gasvelden (blauwe deel). Zie verder het volledige Advies LAAM en schadeprotocol op de site van de TCCB.

Activiteiten Fêste Grûn in de afgelopen periode

 • Overleg met gemeente Dongeradeel, dorpsbelangen Ternaard en Wierum, Woningbouwvereniging
 • Deelname aan Omgevingsproces Ternaard m.n. de ontzorging
 • Overleg met Waddenvereniging
 • Bijwonen gemeenteraadsvergadering
 • Overleg met gemeenteraadsleden en de gemeenteraad een brief gestuurd
 • Overleg met B&W Noardeast-Fryslân na briefwisseling
 • Input Schadeprotocol ‘kleine gasvelden’

Afsluitend

Op de site van onze gemeente zijn veel stukken terug te vinden die te maken hebben met het Omgevingsproces Ternaard. Als fase twee van dat proces start zullen we daar mel-ding van doen.

Het Afsprakenkader Ontzorging is een levend document. Dit houdt in dat het aangevuld en aangepast kan worden door de groep die het heeft opgesteld. Daarmee is het ook in staat zich af te stemmen op de toekomst en toekomstige ontwikkelingen. Een goede zaak, denken wij, maar het biedt geen garantie, omdat niet alle zorgen voor de volle 100% zijn weggenomen.

Het Staatstoezicht Op De Mijnen (SODM) heeft bijvoorbeeld aangegeven dat alle huidige modellen nog steeds uitgaan van allerhande metingen die geen 100% garantie zijn voor de werkelijkheid in de loop der jaren. Het blijven modellen, al zijn ze wel stukken beter dan de oude modellen die bijvoorbeeld gebruikt werden voor de winning rond Ameland. Zodra een besluit is genomen over gaswinning in Ternaard stellen we u daarvan op de hoogte.

Daarom zal Fêste Grûn Noardeast-Fryslân zich blijven inzetten u op de hoogte te houden.

Fêste Grûn Noardeast-Fryslân is uitdrukkelijk tegen de voornemens om gas te winnen in nieuwe velden. Dat is dus ook een tegenstem ten aanzien van de gaswinningsplannen van het Ternaarderveld.

Ons prachtige wad en onze regio verdienen het om ook voor de toekomstige generaties behouden te blijven. Onze deelname aan overlegsituaties zoals aan het Omgevingsproces stond en blijft staan in het teken van het bevorderen van leven, werken, milieu en welzijn.

 Er wordt al jaren gas gewonnen in dit kwetsbare gebied. Dat vraagt een ieders waakzaamheid om de veiligheid te bevorderen en de risico’s van gaswinning te verminderen en met name te voorkomen! Fêste Grûn blijft zich hiervoor inzetten.

Nieuwsbrief FG NEF – jan 2020