Technische briefing Provinciale Staten voor herhaling vatbaar

apr 7, 2024 | Holwerd aan Zee

De technische briefing van de leden van Provinciale Staten, afgelopen woensdag 3 april in de Leeuwarder Kanselarij, was om meerdere redenen een succes. Tijdens de ontbijtsessie zijn vertegenwoordigers van bijna alle politieke Statenfracties bijgepraat over de nog lopende onderzoeken die de komende weken worden afgerond. Ook was er ruimte voor de leden van de Raad van Advies om vanuit om hun expertise de kansen en het unieke karakter van Holwerd aan Zee te schetsen en in een breder perspectief te plaatsen.

Investering van 40 miljoen via coöperatieve gedachte
Inhoudelijke was er ruimte voor verdieping. Bijvoorbeeld de belangstelling van geïnteresseerde ondernemers die bereid zijn risicodragend in te stappen. Om ca. 40 miljoen euro te investeren in verblijfsrecreatie en zo op het benodigde aantal van 700 ‘bedden’ te komen voor Holwert e.o. (zie rapport marktverkenning op www.holwerdaanzee.nl ). Dit zijn ondernemers die ook de exploitatie ervan willen doen op een manier die naar aard en schaal past bij de Waddenkust. Inclusief de coöperatieve gedachte, erfpacht en in samenwerking met lokale ondernemers.

Statement
Affiniteit met het gebied en de bereidheid om in coöperatie te werken, is voor het dorp een belangrijke voorwaarde. Om het stuur in handen te kunnen houden en ervoor te zorgen dat opbrengsten uit toerisme via de coöperatie weer geïnvesteerd kunnen worden in het gebied. De gesprekken met deze overgebleven investeerders verlopen zeer positief en worden binnenkort vertaald in een statement waarin deze intenties worden uitgesproken.

Geen nieuw duur expeditiecentrum
Ondernemers die niks met de Waddenkust en de coöperatieve gedachte hebben, maar meer met grootschalig toerisme, hebben zoals verwacht aangegeven niet in Holwerd aan Zee te willen investeren. Dit bevestigt dat Holwerd aan Zee zich volgens plan kan ontwikkelen. Op voorhand was ook al bekend dat een nieuw duur expeditiecentrum er niet zal komen, zoals ook in de Leeuwarder Courant valt te lezen. Nieuwbouw was geen eis en (lokale) ondernemers hebben al laten weten te willen investeren in een expeditie-/ bezoekerscentrum op een bestaande locatie.

Boeren op zoetwater
Naast de investeringsbereidheid van de vijf recreatieondernemers, was er veel aandacht voor de Landbouwagenda. Vooral vanwege het versterken van de zoetwaterbeschikbaarheid, één van de speerpunten. Het vasthouden van hemelwater om later te gebruiken tijdens droogte, wordt voor de boeren in het gebied steeds belangrijker. Door de antiverziltingsmaatregelen in het plan slim te benutten, biedt Holwerd aan Zee volop kansen om de komende decennia te kunnen blijven boeren op zoetwater.

Opvallende vraag
Opvallende vraag van één van de Statenleden was of Holwerd aan Zee stopt als de provincie zich terugtrekt uit het project. Even opvallende was het antwoord, dat het niet zo is dat de stichting stopt als de provincie zich onverhoopt terugtrekt. Al is dit in de optiek van de stichting niet aan de orde, vanwege de (agrarische) kansen voor het gebied, het draagvlak onder de bewoners en de boeren en alle beleidsopgaven en -ambities in het gebied waar verschillende overheden voor aan de lat staan.

Raad van Advies
De technische briefing was tegelijk een mooie gelegenheid om de Raad van Advies, beter bekend als de Doorbraakraad van Holwerd aan Zee, te introduceren. De Doorbraakraad is een interdisciplinair samengestelde raad van zeer ervaren professionals uit de waterbouw, hoogleraren en deskundigen op het gebied van klimaatadaptatie, regionale economie, communicatie en strategische beleidsimplementatie. De Doorbraakraad adviseert de Stichting en zorgt voor onderbouwing van de visie, inspiratie en daadkracht. Meer informatie over de Doorbraakraad is hier te vinden op de website.

Fryslân circulair
Vanuit de brede expertise van de Doorbraakraad, werden de economische kansen van Holwerd aan Zee en het unieke karakter van deze integrale gebiedsontwikkeling extra benadrukt. Als koppelkans werd het gebruik van gebiedseigen materiaal (klei) genoemd voor de dijkversterkingsopgave die nu speelt. Het gebruik van de vrijkomende klei van Holwerd aan Zee past bij de opgave om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. Met andere woorden: geen nieuw asfalt op de dijk, geen klei uit België en geen stenen uit Noorwegen, maar een brede groene dijk gemaakt van klei die in het gebied zelf vrijkomt. Ook de ecologische winst van Holwerd aan Zee is voor Wetterskip Fryslân cruciaal voor de vergunning van de dijkversterkingsopgave, aldus de Doorbraakraad.

Geverifieerd door MonsterInsights