Samen met de gemeente werken we als Dorpsbelang aan een nieuw bestemmingsplan voor de Morgenzon in Holwert. Het doel is het realiseren van duurzame nieuwbouw die aansluit bij de woningbehoefte van ons dorp.

Inmiddels zijn we zover dat het voorontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 27 juli 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt voor inspraak. De stukken kun je vinden op de website van de gemeente. Klik op de button hieronder om direct naar het bestemmingsplan te gaan:

Bestemmingsplan De Morgenzon – Holwert

Het plan
In het nieuwe inrichtingsplan wordt rekening gehouden met de hinderzone rond de sportvelden en het plan is aangepast op de wens vanuit het dorp om zoveel mogelijk typen woningen voor verschillende doelgroepen aan te kunnen bieden. In het nieuwe plan is ruimte voor maximaal twintig woningen. De verdeling naar type woningen is flexibel en kan afhankelijk van de vraag nog worden aangepast door bijvoorbeeld rijwoningen om te zetten naar 2-onder-1-kapwoningen of vrijstaande woningen. Het bouwen start zowel aan de kant van de Fellingen als van de Morgenzon en het is de bedoeling dat de weg van de Morgenzon naar de Fellingen wordt doorgetrokken.

Reageren?
Je kunt jouw inspraakreactie van 27 juli tot en met 6 september 2023 schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Dit onder vermelding van ‘inspraak voorontwerpbestemmingsplan Holwert – De Morgenzon‘. Ook kun je mondeling reageren. Daarvoor kun je een afspraak maken met een medewerker van het cluster Omjouwing en Ekonomy via telefoonnummer 0519 29 88 88.

Vervolg
Na de inspraaktermijn worden de inspraakreacties beoordeeld en voorzien van een gemeentelijke reactie. Hiervan wordt een Nota Inspraak gemaakt. Deze zal te zijner tijd samen met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd voor zienswijzen. Na deze termijn worden de zienswijzen beoordeeld en zal het bestemmingsplan – al dan niet gewijzigd – ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

De planning ziet er dan als volgt uit:

  • Ontwerpbestemmingsplan (zes weken) – september / oktober 2023
  • Vaststelling gemeenteraad – december 2023
  • Bestemmingsplan in werking (na zes weken) – februari 2024
  • Start verkoop – 1e kwartaal van 2024
  • Start bouwrijp maken – vanaf maart 2024

Extra parkeergelegenheid
Samen met het bestuur van MFA De Ynset proberen we nog ruimte voor extra parkeergelegenheid voor MFA De Ynset en voor de nieuwe samenlevingsschool De Tijstream in het nieuwe bestemmingsplan te krijgen. In de schetsen is dat nog niet opgenomen.

Klik op de afbeelding hieronder om de presentatietekening van de gebiedsontwikkeling te vergroten. Let op, de uiteindelijke invulling kan nog wijzigen.

Geverifieerd door MonsterInsights