Wat vindt de gemeenteraad van Holwerd aan Zee?

apr 12, 2023 | Holwerd aan Zee

Op woensdagavond 26 april neemt de gemeenteraad een besluit over het vervolg van Holwerd aan Zee. Daaraan vooraf presenteert de stichting Holwerd aan Zee op woensdagavond 12 april de laatste stand van zaken aan de gemeenteraad in Kollum. Vervolgens gaat de gemeenteraad op donderdagavond 13 april in debat over het vervolg van Holwerd aan Zee. En tijdens het Polityk Kafee op woensdag 19 april wordt over het project gesproken met raadslid Jan Dekkema (CU), Ids de Groot van wetterskip Fryslân (VVD) en wethouder Pieter Braaksma. Het Polityk Kafee is in Hotel Cafe Restaurant It Raedhûs in Dokkum. Iedereen is welkom, de toegang is gratis!

Ook bij de bijeenkomsten in Kollum op 12, 13 en 26 april is publiek welkom. En de bijeenkomsten zijn live te volgen via:
– streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
– livestream op www.rtvnof.nl
– livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Het voorgestelde raadsbesluit is als volgt:

 1. Kennis te nemen van de A2 Natuurvariant.
 2. De gereserveerde € 5 miljoen vooralsnog beschikbaar te houden voor de A2 Natuurvariant van het project Holwerd aan Zee.
 3. Het definitief beschikbaar stellen van de gereserveerde € 5 miljoen afhankelijk te laten zijn van het voldoen aan de volgende voorbehouden:
  • de totale financiering moet rond zijn;
  • er zijn sluitende afspraken over het Eigendom, Beheer en Onderhoud gemaakt en het EBO is belegd bij een overheidspartij, niet zijnde de gemeente;
  • het project moet vergunbaar zijn en voldoen aan de planologische kaders van de gemeente;
  • de investering moet maatschappelijk te verantwoorden zijn en daarbij worden de gestelde randvoorwaarden als het toetsingskader gehanteerd.
 4. Voor de ambtelijke inzet tot aan de samenwerkingsovereenkomst een bedrag van € 100.000,- uit de gereserveerde 5 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Kijk voor meer informatie op: https://noardeastfryslan.bestuurlijkeinformatie.nl/.